Формирование креативного мышления у младших классов

  • кандидат педагогических наук, доцент, кафедра Начальное образование, Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Нукус, Узбекистан

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss2/S-pp442-446

Ключевые слова

творческая деятельность / мышление / процессы обучения / креативность / умственная деятельность / восприятие / рассуждение

Аннотация

В данной статье, рассматриваются способы формирования творческого мышления у учащихся начальной школы.

А именно, на непосредственно, уроках. Формируется, возможная, творческая деятельность учащихся, восприятие, критическое мышление, формирование и развитие творческих навыков в работе и творческие подходы учащихся.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. Toshkent, 2018.

Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. -Toshkent: O ' qituvchi, 2017.

Pedagogik kompetentlilik va kreativlik asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2015.

Sanaqulov X. Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarni kasb tanlashga yo’naltirish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. T .: TDPU, 2017.

Mamzurina A.A. Texnologiya darslarida kichik yoshdagi o’quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. Yakutsk, 2019.

Mavlonova R.A., Sanaqulov X.R., Xodieva D.P. Boshlang’ich sinfda ta’lim usullari. – M.: MGU Vestnik, 2020.

Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To'ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O'quv metodik qo'llanma). Nizomiy nomidagi TDPU. 2014.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent. 2016.

Jo'rayev P.X., Raximov B.X., Xomatov SH.F. Yangi pedagogik texnologiyalar. Muammoli ta'limg aasoslangan o'quv-metodik qo''lanma. T.: Fan, 2020.

Sharipov SH. Oquvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini taminlashning nazariyasi va amaliyoti: Ped. fan. dok. ... dis. avtoref. -T., 2018.

Muslimov N.A. Kasb talimi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fan. dok. ... diss. - T., 2017.

Ibragimova G. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). ... diss. Avtoref. - T., 2017.

http://marifatyogdusi.uz/?p=2544

https://kun.uz/uz/news/2019/11/27/boshlangich-sinfda-oqitishning-zamonaviy-texnologiyalaridan-foydalanish-usullari

https://fayllar.org/savod-orgatish-jarayonida-oquvchilarning-kreativligini-oshiris.html

Загрузки

70 34

Опубликован

Как цитировать

Халмуратова, Ш. 2022. Формирование креативного мышления у младших классов. Общество и инновации. 3, 2/S (апр. 2022), 442–446. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss2/S-pp442-446.