Анализ художественных взглядов хорезмшаха Атсыза, Такаша, Мухаммада и Алиша в материалах комментария Мухаммада Ауфи «Любаб ул-албоб»

  • кандидат философских наук, старший преподаватель, кафедра узбекской литературы, Термезский государственный университет

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp134-142

Ключевые слова

хорезмшах Атсыз / хорезмшах Такаш / хорезмшах Мухаммед / хорезмшах Алишах / Мухаммада Ауфи / Любаб ул-албоб

Аннотация

В статье дается мнение о хорезмшахах Атсыза, Такаша, Мухаммеда хорезмшахов и Алишахов на основе сведений, приведенных в комментарии Мухаммада Ауфи «Любаб ул-албоб». Самое главное, анализируются стихи этих шахов, связанные с бисоти творения, упомянутыми в тазкире.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Авфий, Муҳаммад. Тазкираи Лубоб ул-албоб. 1–2 жилди. Биринчи нашри. Профессор Браун нашри асосида, муқаддима ва шарҳлар аллома Муҳаммад Қазвиний, изоҳлар устод Саид Нафисий ҳамда инглиз тилидаги дебочаларнинг форсий таржимаси Муҳаммад Аббос қаламига мансуб. –Теҳрон: “Мумтоз”, 1361. – 1036 саҳ.

Авфий Муҳаммад. Гулчини жавомеъ ул-ҳикоёт. Тартибдиҳанда ва муаллифи муқаддима М.Бақоев. –Душанбе: Нашриёти “Ирфон”, 1966. – 176 саҳ. // Қаранг: Ҳаёт ва осори Муҳаммад Авфий.– С.3–20.

Ибн ал-Асир. “Ал-Камил фи-т-та’рих” – “Польный свод истории”. Избранные отрывки / Пер. с араб. яз., прим. и коммент. П.Г. Булгакова; Доп. к пер., и коммент., введ. и указ. Ш.С. Камолиддина. –Ташкент: Узбекистан, 2006. 560 с. (Қаранг: – С. 240 – 332).

Каримов Ш., Шамсутдинов Р. Ватан тарихи: Олий ва ўрта ўқув юрт. талабалари учун қўлл. К.1. 1. –Тошкент: Ўқитувчи, 1997. – 528 б. ( Қаранг: Хоразмшоҳлар давлати. – Б.214–231).

Маллаев Н. XV аср тазкираларининг тарихий-адабий аҳамияти // Ўзбек адабиёти масалалари. Адабий танқидий мақолалар тўплами. –Тошкент: Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1959. –Б.255–291.

Мирзозода Холиқ. // Таърихи адабиёти тожик (Аз давраи қадим то асри XIII). Китоби I(II).– Душанбе: “Маориф”, 1989. –424 саҳ. (Қаранг: Муҳаммад Авфий ва тазкираи ў “Лубоб –ул-албоб”. – С. 38–42).

Муртазоев Б. Авфийнинг “Лубоб ул-албоб” тазкирасининг таркиби ва мундарижасига доир // Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети “Ўзбек адабиётшунослигида талқин ва таҳлил муаммолари” мавзуидаги Илмий-назарий анжуман материаллари. – Тошкент 2014, 24–25 октябр.– 332 б. (Қаранг: –Б. 120–125).

Шайхзода М. Тазкирачилик тарихидан // Шайхзода Мақсуд. Асарлар. 6 томлик. Т.4. Ғазал мулкининг султони. Нашрга тайёрловчи Н.Маллаев. –Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. 372 б. (Қаранг: –Б.295–346).

Ўзбекистон миллий энциклопедияси. I-жилд. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2000. – 736 б. (Қаранг: Ануштегийлар.–Б. 374).

Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 9-жилд.–Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2005. – 704 б. (Қаранг: Хоразмшоҳлар давлати. –Б.490–493).

Загрузки

96 111

Опубликован

Как цитировать

Муртазоев, Б. 2022. Анализ художественных взглядов хорезмшаха Атсыза, Такаша, Мухаммада и Алиша в материалах комментария Мухаммада Ауфи «Любаб ул-албоб». Общество и инновации. 3, 4/S (май 2022), 134–142. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp134-142.