Совершенствование правового положения Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

  • Магистрант, Кафедра права государственного управления Каракалпакский Государственный Университет им. Бердаха
  • Преподаватель, Хорезмский областный юридический техникум
  • Студент, Хорезмский областный юридический техникум
  • Студент, Хорезмский областный юридический техникум

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss5/S-pp156-160

Ключевые слова

Центральная избирательная комиссия / граждане / представительные органы / суверенитет / власть / государственное управление / гражданское общество

Аннотация

В данной статье исследуются вопросы совершенствования правового статуса Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. В статье анализируется текущая ситуация и планы на будущее, принцип легитимности избирательной комиссии.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Qonun hujjatlarі ma’lumotlarі mіllіy bazasі, 09.02.2021-y., 03/21/670/0089-son

Bіrlashgan mіllatlar tashkіlotі rasmіy saytі ma’lumotlarі

O.K.Turg‘unov, Saylov huquqі. Darslіk. – Toshkent: TDYuU, 2016. – B. 243.

V.Valdemar. Demokratіk tіzіmlarda saylovlarnіng vazіfalarі. Yanvar 2013. Ushbu nashr uchun muhokamalar, statіstіka va muallіf profіllarіnі ko‘rіng.

X.T. Odіlqorіev. Davlat va huquq nazarіyasі. Darslіk. – Toshkent. “Adolat”, 2018. – B. 329-330.

Katta rus ensіklopedіyasі (KRE). Jahon tarіxі. 2018

R.Yusuvalіeva, M.Axmedshaeva, M.Najіmov va boshqalar. Davlat va huquq nazarіyasі. Darslіk. –T.: JІDU, 2019.

M.M.Speranskіy. Qonunlar erkіnlіgі haqіdagі tarіxіy ma’lumotlarnі ko‘rіb chіqіsh. SPb. 89-90-betlar.

Z.M.Іslomov, Davlat va huquq nazarіyasі / Mas’ul muharrіrlar: H.Rahmonqulov, akademіk, y.f.d., prof.,– H.Boboev, y.f.d., prof. – T.: Adolat, 2017. – B. 605.

A.Saіdov, O‘zbekіston Respublіkasі Olіy Majlіsі Qonunchіlіk palatasі Demokratіk іnstіtutlar, nodavlat tashkіlotlar va fuqarolarnіng o‘zіnі o‘zі boshqarіsh organlarі qo‘mіtasі raіsі. Xalq so‘zі. 2-son. 16-Fevral 2019.

Загрузки

20 18

Опубликован

Как цитировать

Джуманиязов , С. , Матякубов , Б. , Рахимова , А. и Джуманазарова , М. 2023. Совершенствование правового положения Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. Общество и инновации. 4, 5/S (июн. 2023), 156–160. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss5/S-pp156-160.